การทำงานในประเทศสิงคโปร์ - Working in Singapore

การทำงานในประเทศสิงคโปร์

การทำงานในประเทศสิงคโปร์

โดยทั่วไปแล้วนักเรียนต่างชาติที่มา เรียนต่อสิงคโปร์ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานทุกรูปแบบ ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ระบุไว้ในวีซ่านักเรียน เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมือง (Controller of Immigration) ผู้ที่ละเมิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามมีการยกเว้นในกรณีของนักศึกษาที่มา ศึกษาต่อสิงคโปร์ แบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในโพลีเทคนิค และมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ ซึ่งสามารถทำงานได้ 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษา หรือ Student’s Liaison/Affairs Office ของสถาบันก่อน และในช่วงปิดภาคเรียนก็สามารถทำงานได้เต็มเวลา เพราะกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ยกเว้นให้ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานต่างด้าว

นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาเต็มเวลาในสถาบันการศึกษาที่รับรองโดยกระทรวงทรัพยกรมนุษย์ก็ได้รับยกเว้นใบอนุญาตทำงานต่างด้าวด้วย โดยมีระยะเวลาทำงานได้เท่ากัน

ก่อนที่จะหางานพาร์ทไทม์ หรืองานช่วงปิดภาค ควรรวบรวมข้อมูล และให้แน่ใจว่าได้ขออนุญาตจากสถาบันแล้ว บางครั้งบริษัทผู้จ้างอาจขอจดหมายจากสถาบันเพื่อยืนยันว่านักศึกษาสามารถทำงานได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุญาตต่างด้าวทำงาน (Work Permit Scheme) สามารถติดต่อกองงานต่างด้าว ใน กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ ในเวลาราชการ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

 • Work Permit Department
 • Ministry of Manpower
 • 18 Havelock Road
 • Singapore 059764
 • OneCall Centre: (65) 6438 5122
 • Fax: (65) 6539 5344
 • Email: mom_wpd@mom.gov.sg

เวลาทำการ:

 • 8.00 – 17.30 น. (จันทร์ ถึง ศุกร์)
 • 8.00 – 13.00 น. (เสาร์)

ในกรณีที่เป็นบุคคลทั่วไป สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานได้จาก Website ด้านล่างนี้

 1. www.stjob.sg
 2. https://sg.jobsdb.com/
 3. https://singapore.recruit.net/
 4. https://www.indeed.com.sg/
ในกรณีที่เป็นผู้ถือบัตร PR สามารถเข้าไป ค้นหางานต่าง ๆ จากเว็ปไซต์ นี้ได้เลย www.careers.gov.sg ซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลสิงคโปร์
การหางานทำในสิงคโปร์ หากไม่ตรวจสอบให้ดีอาจจะถูกหลอกลวงให้จ่ายเงินค่าหัวคิว หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้การทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในสิงคโปร์ถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย
สรุปขั้นตอน การเข้ามาทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถดู Info Graphic จากสำนักงานแรงงาน ในประเทศสิงคโปร์ ด้านล่างนี้ได้เลย (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น)
การทำงานในประเทศสิงคโปร์ - ขั้นตอนการเดินทางไปทำงานที่สิงคโปร์อย่างถูกกฎหมาย

การทำงานในประเทศสิงคโปร์

 

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับวีซ่าทำงาน

วีซ่าทำงาน (Work Passes)

สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการที่จะเข้ามาทำงานในประเทศสิงคโปร์จะต้องมีใบขออนุญาตทำงานที่ถูกต้อง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวีซ่าทำงาน ซึ่งจะออกใบอนุญาตทำงาน ให้แก่ชาวต่างชาติภายใต้พระราชบัญญัติการว่าจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment of Foreign Worker Act) โดยแบ่งออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้

 1. Employment Pass (EP) ใบอนุญาตทำงานประเภทนี้ออกให้สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงาน ระดับวิชาชีพ ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ (Professions, Manager, Executives and Specialists) และมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับโดยแบ่งออกเป็น 3ระดับดังนี้
 • ระดับ P1 Pass เงินเดือนพื้นฐาน 8,000 SGD ขึ้นไป
 • ระดับ P2 Pass เงินเดือนพื้นฐานระหว่าง 4,500 – 8,000 SGD โดยต้องมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน
 • รับ Q Pass เงินเดือนพื้นฐาน 3,300 SGD ขึ้นไปและต้องมี คุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน (ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีในงานที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งทักษะฝีมืออาจนำเข้ามาพิจารณาถ้าจำเป็น)

ผู้ถือบัตร Employment Pass (ทั้ง P และ Q) จะได้รับอนุญาตให้นำผู้ติดตามประเภท 1 คือ คู่สมรส บุตร ที่ยังไม่สมรสหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมายที่อายุต่ำกว่า 21 ปี ติดตามได้โดยถือบัตรผู้ติดตาม (Dependant’s Pass) หรือ ผู้ถือ P Pass  ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมให้นำ ผู้ติดตามประเภท 2 คือ บิดามารดาตนเอง และบิดามารดาของคู่สมรส  หรือ บุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งก่อนของคู่สมรส บุตรพิการ บุตรหญิงที่ยังไม่สมรสและอายุเกิน 21 ปี ติดตามได้โดยยื่นขอบัตร Long-Term Social Visit Pass  ทั้งนี้ การพิจารณาให้ใบอนุญาต P หรือ Q ดูจากเงินเดือน ตำแหน่งและ ประสบการณ์เป็นหลัก

 1. Personalised Employment Pass (PEP) เป็นใบอนุญาตทำงานแบบใหม่ โดยผู้ถือบัตร Employment Pass และทำงานในสิงคโปร์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี (สำหรับ P Pass) หรือ 5 ปี (สำหรับ Q1 Pass) และรับเงินเดือนพื้นฐานไม่ต่ำกว่าปีละ 30,000 SGD หรือนักศึกษาที่ศึกษาระดับสูงในสิงคโปร์และมีประสบการณ์ทำงานในสิงคโปร์ภายใต้ Employment Pass อย่างน้อย 2 ปี มีสิทธิ์ขอ PEP ซึ่งจะมีอายุการอนุญาต 5 ปีโดยไม่ต้องต่อ

ทั้งนี้ ระดับ P , Q และ PEP ไม่จำกัดเรื่องโควต้าการจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่าย  ภาษีการจ้างแรงงานต่างชาติ (levy) ให้รัฐบาล ผู้ถือ PEP ไม่ได้รับอนุญาตให้เริ่มต้น บริษัท ของตัวเองในสิงคโปร์

 1. S Pass สำหรับชาวต่างชาติที่มีฝีมือแรงงานระดับกลางด้วยความรู้และทักษะ เฉพาะทางเช่น ช่างเทคนิค พ่อครัว และอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 • ได้รับเงินเดือนพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2,500 SGD (มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2020)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาหรืออนุปริญญา ( Degree or Diploma) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหลักสูตรเต็มเวลาอย่างน้อย 1ปี
 • ประเภทของงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพ
 • ประสบการณ์การทำงาน

สิทธิประโยชน์: ผู้ถือ S Pass ที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 2,500 SGD สามารถขอรับสิทธิ์ ในเรื่องการนำบุคคลในครอบครัวติดตามได้

 1. Work Permit (Foreign Worker) ใบขออนุญาตประเภท WP สำหรับชาวต่างชาติระดับกึ่งฝีมือหรือไม่มีทักษะในภาคการก่อสร้างการผลิตอู่ต่อเรือกระบวนการหรือบริการ อายุระหว่าง 18-50 ปี ที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 1,800 SGD ที่ไม่เข้าคุณสมบัติประเภท S Pass ซึ่งกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาอนุญาตตามประเภทของ ธุรกิจและกลุ่มประเทศ(ตามรายละเอียดข้างต้น) ดังนี้
  • ก่อสร้าง (Construction) อนุญาตแรงงานจาก  TS, NTS, NAS
  • อู่ต่อเรือ (Marine) อนุญาตแรงงานจาก TS, NTS, NAS
  • งานรับใช้ในบ้าน (Domestic Worker) อนุญาตแรงงานจาก TS, NTS  (อายุระหว่าง 21-50 ปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำงานในสิงคโปร์มาก่อนและต้องมีการศึกษาขั้นต่ำอย่างน้อย 8 ปี)
  • การผลิต (Manufacturing) อนุญาตแรงงานจาก TS, NAS
  • บริการ (Services) อนุญาตแรงงานจาก TS, NAS
  • เกษตรกรรม (Agri-technology) อนุญาตแรงงานจาก NTS

       5. Entre Pass สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ เล็กในสิงคโปร์ โดยยกเว้นธุรกิจเกี่ยวกับร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร นวดฝ่าเท้า นวด สถานบันเทิง คาราโอเกะ แลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงิน กวดวิชาหรืออาชีพอื่น ๆ ที่เหมือนกัน

คุณสมบัติ

 • บริษัท จะต้องจดทะเบียนเป็น บริษัท เอกชน จำกัด กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านบัญชีและองค์กร – หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจและนักบัญชีสาธารณะแห่งชาติของสิงคโปร์
 • ต้องไม่จดทะเบียน บริษัท เกินหกเดือน ณ จุดสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 ใน 7 ข้อดังต่อไปนี้ :
  1. มีเงินทุนจาก Venture capital (VC )ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลหรือนักธุรกิจ
  2. ถือทรัพย์สินทางปัญญา
  3. มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่สำคัญ / เครือข่ายและประวัติผู้ประกอบการที่มีแนวโน้ม
  4. มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค / โดเมนเป็นพิเศษในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เสนอ
  5. มีประวัติที่ดีในการลงทุนในธุรกิจและต้องการขยายธุรกิจใหม่หรือธุรกิจที่มีอยู่ในสิงคโปร์
  6. มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับ A * STAR หรือมหาวิทยาลัย
  7. เป็นศูนย์บ่มเพาะที่หน่วยบ่มเพาะที่รัฐบาลสนับสนุน

      6. Training Visit Pass (TVP) สำหรับผู้ฝึกงานของบริษัทซึ่งถือเป็น ส่วนหนึ่งของการทำงาน โดยผู้ฝึกงานต้องได้รับเงินเดือนพื้นฐาน 2,500 SGD ขึ้นไป หรือเป็นนักเรียนที่ฝึกงานตามหลักสูตรของสถาบันศึกษา หรือลูกจ้างของบริษัทที่มีสำนักงานสาขา นอกสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุญาตอาจได้รับพิจารณาให้ฝึกงานภายใต้ประเภท Training Work Permit (TWP) หากไม่ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ TVP

       7. Dependant Pass/ Letter of Consent (DP/LOC) เป็นใบอนุญาต สำหรับ ผู้ติดตามประเภท 1 ของผู้ถือบัตร Employment Pass ทั้งนี้ ผู้ได้บัตร DP หรือ LOC สามารถขออนุญาตทำงานได้โดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของ ใบอนุญาตแต่ละประเภท

       8. Long Term Social Visit Pass (LTSVP) เป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ ติดตามประเภท 2 ของผู้ถือบัตร Employment Pass   ผู้ถือบัตร LTSVP สามารถขออนุญาตทำงาน ได้โดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์จะพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์

ผู้ที่สนในหางานในประเทศสิงคโปร์อาจหาได้จากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ เช่น www.stjobs.sg  หรือ www.jobsdb.com  หรือการหาผ่านคนกลางเช่นเพื่อนหรือญาติพี่น้อง การหางานผ่านบริษัทจัดหางานในประเทศไทย การหางานผ่านบริษัทจัดหางานในประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

รายละเอียดวิธีการขอไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนี้

ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 48 คนหางานผู้ใดประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยมิได้ทำสัญญาจัดหางานกับผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ให้แจ้งให้อธิบดีกรมการจัดหางานหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย (ได้แก่จัดหางานจังหวัดทั่วประเทศและผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร) โดยต้องแจ้งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

การแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ คนหางานสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ใดที่หนึ่งดังต่อไปนี้

 •  สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
 •  สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร
 •  สำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ( ฝ่ายพิจารณาอนุญาตการไปทำงาน 2 ) อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 12 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข 0-2245-6714-5

ขั้นตอนการแจ้งไปทำงานต่างประเทศ ทำได้ง่าย โดยกรอกแบบแจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง ตามแบบจง.39 และยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

 •  หนังสือเดินทาง (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ทะเบียนบ้าน (ต้นฉบับพร้อมสำเนา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ให้ความยินยอม กรณีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ไปทำงาน
 • หนังสือรับรองการตรวจสอบการขออนุญาตนำแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ พร้อมสำเนาสัญญาจ้าง ซึ่งรับรองโดยสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์

 วิธีการขอหนังสือรับรองการตรวจสอบการขออนุญาตนำแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ ทำได้ดังนี้

(1) ให้นางจ้าง(ที่สิงคโปร์) ติดต่อขอรับแบบและยื่นแบบเอกสาร พร้อมหลักฐานการขอหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ อาคารฝ่ายกงสุล ชั้น 3 ภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เลขที่ 370 ถนนออร์ชาร์ด หรือ ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข +65 6224 1797,+65 6224 9940

(2) เมื่อนายจ้างได้รับหนังสือรับรองจากสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์แล้ว นายจ้างจะส่งเอกสารทั้งชุดให้กับคนหางานในประเทศไทย

คนที่หางานด้วยตนเอง หากได้ส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ หรือคนหางานที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศส่งเงินเข้ากองทุนให้ มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนเป็นระยะเวลาตามสัญญาที่คนหางานนั้นมีอยู่และคนหางานซึ่งยังอยู่หรือยังทำงานอยู่ในต่างประเทศ จะได้รับสิทธิจากกองทุนเป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันครบตามสัญญาจ้างหรือวันที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลง สำหรับคนไปทำงานที่สิงคโปร์ อัตราค่าสมัคร 400 บาท สนใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ติดต่อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานเขตพื้นที่ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร หรือที่ ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ สำนักบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน โทร. 0 2245 6710 – 1

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

 

กลับสู่หน้าแรก