TMC Academy

Hawthorn Language School - TMC Academy

TMC Academy – New Campus

TMC Academy สถาบันเอกชนเก่าแก่ อีกแห่งของประเทศสิงคโปร์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1981 เป็นบริษัทในเครือของ TMC Education Corporation Ltd (ปัจจุบัน คือ Global Dragon Ltd.) ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์ ของสิงคโปร์ และเป็นสถาบันเอกชนที่มีจุดเด่นในเรื่องความยืดหยุ่น ในการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อที่สถาบัน

ปัจจุบัน TMC Academy ตั้งอยู่ย่าน Geylang ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Paya Lebar (EW8) ห้องเรียนของ TMC Academy มีขนาดปานกลางซึ่งทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงบรรยากาศ ในการเรียนการสอนมีความเป็นกันเองอาจารย์เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี

Website : https://www.tmc.edu.sg/

ที่อยู่ สถาบัน TMC Academy
 • 805 Geylang Road, Singapore 389683

หลักสูตรของสถาบัน TMC Academy

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สถาบัน TMC Academy นำหลักสูตรภาษาอังกฤษมาจาก University of Melbourne ( ศูนย์ภาษา Hawthorn) จากออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากออสเตรเลีย หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ ของ Hawthorn มี 2 รูปแบบ คือ

Holiday English เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น โดยใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ เหมาะกับ นักเรียนที่ต้องการเรียนปรับพื้นฐานภาษาภาษาอังกฤษแต่มีระยะเวลาเรียนที่จำกัด หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนต่างประเทศ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศสิงคโปร์ช่วงเวลาหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์

Certificate in English หลักสูตรนี้มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 สัปดาห์จนถึง 54 สัปดาห์ มีทั้งหมด 9 ระดับ โดยแต่ละระดับ ใช้เวลา 6 สัปดาห์นักเรียนอาจจะวางแผนไว้ก่อนว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น พัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ หรือการเรียนต่อในระดับวิชาชีพ หรืออุดมศึกษา สถาบันจะวัดระดับพื้นฐานของนักเรียนก่อน เพื่อดูว่าภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน และจะต้องเรียนอีกกี่สัปดาห์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กรณีที่นักเรียนมีเวลาเรียนที่กำหนดไว้ชัดเจน เช่น 12 สัปดาห์ ก็สามารถลงเรียนได้ 2 ระดับได้ เช่นกัน

ระดับภาษาของ Hawthorn

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate A
 • Intermediate B
 • Upper Intermediate A
 • Upper Intermediate B
 • Advanced A
 • Advanced B

ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 1.5 เดือน (6 สัปดาห์)

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ปี 2020

Hawthorn Language School
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 4 สัปดาห์ (1 เดือน) 12 สัปดาห์ (3 เดือน) 18 สัปดาห์ (4.5 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 107.00 214.00 214.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1,455.20 2,996.00 4,494.00
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 33.14 46.79
ค่าอุปกรณ์การเรียน 214.00 321.00
ค่าประเมินผลการเรียน 428.00 642.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60
ค่าที่พักห้องคู่ เตียง 2 ชั้น 1,099.76 2,789.76 4,529.76
ค่ามัดจำที่พัก (ได้คืนตอนเช็คเอ้าท์) 920.00 870.00 870.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 3,581.96 8,326.00 11,898.65
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 82,385.08 191,498.00 273,668.95

 

Hawthorn Language School
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 24 สัปดาห์ (6 เดือน) 30 สัปดาห์ (7.5 เดือน) 36 สัปดาห์ (9 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า (สำหรับ 4 สัปดาห์ ขึ้นไป) 214.00 214.00 214.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5,992.00 7,490.00 8,988.00
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 60.43 74.07 87.71
ค่าอุปกรณ์การเรียน 428.00 1,070.00 642.00
ค่าประเมินผลการเรียน 856.00 428.00 1,284.00
ค่าประกันสุขภาพ 85.60 85.60 85.60
ค่าที่พักห้องคู่ เตียง 2 ชั้น 5,249.76 6,939.76 7,784.76
ค่ามัดจำที่พัก (ได้คืนตอนเช็คเอ้าท์) 845.00 845.00 845.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 14,426.29 17,948.93 20,626.57
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 331,804.67 412,825.39 474,411.11
Foundation

เป็นหลักสูตร ปูพื้นฐานของนักเรียนที่ยื่นผลการเรียนในระดับมัธยม 4 และ 5 โดยจะปรับพื้นฐานทักษะ เฉพาะด้านก่อนเข้าเรียน Diploma ใช้ระยะเวลาเรียน 8 – 12 เดือน หลักสูตรเปิดสอน ดังนี้

 • Foundation Diploma for Tertiary Studies
 • Certificate in Tertiary Foundation Programme (CTFP)
Diploma

เป็นการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจาก Foundation รายละเอียดเนื้อหาของวิชาจะเริ่มลงลึกมากขึ้น นักเรียนสามารถนำผลคะแนนที่ได้รับจากระดับนี้ ไปเรียนต่อในระดับ Higher Diploma เพื่อเข้าสู่ในระดับอุดมศึกษาได้ ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือน สาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

 • Diploma in Business
 • Diploma in Information Technology
 • Diploma in Mass Communication
 • Diploma in Psychological Studies
 • Diploma in Hospitality and Tourism Management (with 6 months of Industrial Attachment)
Higher Diploma

เป็นระดับสูงที่สุดของสาขาวิชาชีพ ผู้ที่เรียนจบจะได้รับใบประกาศนียบัตรอนุปริญญาตรี หรือนักเรียนสามารถนำผลคะแนนเพื่อเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ ใช้ระยะเวลาเรียน 14 เดือน สาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

 • Higher Diploma in Business
 • Higher Diploma in Business (Accounting Specialisation)
 • Higher Diploma in Business (Human Resource Management Specialisation)
 • Higher Diploma in Business (International Business Specialisation)
 • Higher Diploma in Business (Logistics Specialisation)
 • Higher Diploma in Business (Marketing Specialisation)
 • Higher Diploma in Electrical and Electronic Engineering
 • Higher Diploma in Infocomm Technology
 • Higher Diploma in Mass Communication
 • Higher Diploma in Mechanical Engineering
 • Higher Diploma in Psychology with Counselling
 • Higher Diploma in Tourism, Hospitality and Leisure Management
Bachelor Degree

สถาบันเปิดสอนใน 3 สาขาวิชาหลักคือ ด้านศิลปะศาสตร์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ซึ่งค่อนข้างจะครอบคลุมและมีความหลากหลาย นักเรียนสามารถเลือกเรียนการบริหาร การออกแบบเสื้อผ้า การบิน สื่อสารมวลชน ด้านโภชนาการ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ใช้ระยะเวลาเรียน 8 – 9 เดือน สาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

 • Bachelor of Arts (Honours) Business and Management (Top Up)
 • Bachelor of Arts (Honours) International Hospitality Management (Top Up)
 • Bachelor of Arts (Honours) International Logistics & Trade Finance (Top Up)
 • Bachelor of Arts (Honours) International Tourism Management (Top Up)
 • Bachelor of Arts (Honours) Marketing Management (Top Up)
 • Bachelor of Arts (Honours) Media Production & the Moving Image with Film & Screen Studies (Top Up)
 • Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance
 • Bachelor of Science (Honours) International Accounting (Top Up)
 • Bachelor of Science (Honours) Psychology (Top up)
 • Bachelor of Science (Honours) Psychology and Counselling (Top up)
 • BEng (Hons) Electronic Engineering (top-up)
 • BEng (Hons) Mechanical Engineering (top-up)
 • The BSc (Hons) Computer Networks and Security (top-up)

 

เส้นทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน ที่จบมัธยมตั้งแต่ ม.3 – ม.6

TMC Academy - TMC Pathways

TMC Academy – TMC Pathways

สำหรับผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบ IELTS สามารถเรียนปรับพื้นฐานได้ในหลักสูตร Certificate in English

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่จบ ม.3 ม.4 และ ม.5 ที่ TMC Academy

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Foundation จนจบ ป.ตรี ที่ TMC Academy
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 5.5 ไม่มีผลสอบ IELTS 5.5
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 214.00 214.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (3 เดือน) 3,638.00
ค่าเรียนหลักสูตร Foundation 6,420.00 6,420.00
ค่าเรียนหลักสูตร Higher Diploma 16,403.10 16,403.10
ค่าเรียนหลักสูตร Bachelor Degree 20,394.20 20,394.20
ค่าประกันสุขภาพ 256.80 256.80
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 331.27 358.56
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 44,714.87 48,380.16
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 1,028,442.06 1,112,743.61

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่จบ ม.6 ที่ TMC Academy

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Higher Diploma จนจบ ป.ตรี ที่ TMC Academy
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 6.0 ไม่มีผลสอบ IELTS 6.0
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 214.00 214.00
ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 695.50 695.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (3 เดือน) 3,638.00
ค่าเรียนหลักสูตร Higher Diploma 16,403.10 16,403.10
ค่าเรียนหลักสูตร Bachelor Degree 20,394.20 20,394.20
ค่าประกันสุขภาพ 171.20 256.80
ค่าประกันการเรียน (โดยประมาณ) 282.48 310.41
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 38,160.48 41,912.01
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 877,691.04 963,976.16

 

กลับสู่หน้าแรก