อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Physics and Astronomy

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Physics and Astronomy
(ฟิสิกส์และดาราศาสตร์) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 15 National University of Singapore (NUS)
2 20 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอน สาขา Physics and Astronomy

  1. Kaplan Higher Education Academy
  2. NIE Singapore (NTU)
  3. Singapore University of Technology and Design
  4. TUM Asia

ขอบคุณข้อมูลจาก