อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Geography

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Geography
(ภูมิศาสตร์) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 5 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Geography

  1. National Institute of Education (NIE)

ขอบคุณข้อมูลจาก