อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Environmental Sciences

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Environmental Sciences
(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 11 National University of Singapore (NUS)
2 13 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Environmental Sciences

  1. Curtin Singapore
  2. DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE
  3. James Cook University Singapore
  4. Kaplan Higher Education Institute
  5. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
  6. PSB Academy

ขอบคุณข้อมูลจาก