อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา English Language & Literature

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา English Language & Literature
(ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 29 National University of Singapore (NUS)
2 69 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา English Language & Literature

  1. Management Development Institute of Singapore (MDIS)
  2. National Institute of Education (NIE)
  3. Singapore University of Social Sciences (SUSS)

ขอบคุณข้อมูลจาก