อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Anatomy & Physiology

อันดับมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ สาขา Anatomy & Physiology
(กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา) 2021

Singapore Ranking QS Ranking University Name
1 21 National University of Singapore (NUS)

สถาบันอื่น ๆ ที่เปิดสอนสาขา Anatomy & Physiology

  1. Aesthetics International Academy

ขอบคุณข้อมูลจาก