London School of Business & Finance (LSBF Singapore)

London School of Business & Finance (LSBF)

LSBF เป็นสถาบันเอกชนด้านบริหาร และการบัญชีของประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ขยายวิทยาเขตมาที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ต้องการเดินทางไกล ไปเรียนถึงประเทศอังกฤษ หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วย การเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ วิชาชีพ อนุปริญญา และในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท โดยหลักสูตรเนื้อหาที่นำมาสอนเป็นหลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยต้นสังกัดที่ประเทศอังกฤษ มีห้องเรียนและอุปกรณ์เรียนที่ทันสมัย

ปัจจุบันสถาบัน LSBF ตั้งอยู่ ภายในอาคาร GB Building ชั้น 13, 18 และ 23 อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Tanjong Pagar (EW15) เดินทางสะดวกใกล้กับ Marina Bay

ข้อมูเพิ่มเติม : LSBF Singapore

บรรยากาศ ภายในสถาบัน

 

ข้อดีของสถาบัน LSBF

 1. สถาบันมีการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ทำให้นักเรียนที่จบจากสถาบัน LSBF เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ
 2. มีการสอบวัดความรู้ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 3. สถาบันมีศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง
 4. อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สอนนักเรียนต่างชาติ ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของนักเรียน
 5. ตัวสถาบัน ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Tanjong Pagar (EW15)

หลักสูตรของสถาบัน

หลักสูตรเรียนภาษาของ LSBF เป็นหลักสูตร Preparation Course of  English ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 Levels ดังนี้

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Professional Certificate in English (PCIE) หลักสูตรเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 • Advanced ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 2 เดือน
 • Upper Intermediate ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 2 เดือน
 • Intermediate ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 2 เดือน
 • Pre-Intermediate ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 2 เดือน
 • Elementary ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 2 เดือน
 • Beginner ใช้ระยะเวลาเรียน (โดยประมาณ) 2 เดือน

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนภาษาที่ LSBF ปี 2022

LSBF
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 16 สัปดาห์ (4 เดือน) 24 สัปดาห์ (6 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 160.50 160.50 160.50
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 374.50 374.50 374.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2,247.00 4,494.00 5,700.00
ค่าตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์ 60.00 60.00 60.00
ค่าบัตรนักเรียน (Student Card) 90.00 90.00 90.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 2,932.00 5,179.00 6,385.00
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 67,436.00 11,9117.00 146,855.00

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

LSBF
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 32 สัปดาห์ (8 เดือน) 40 สัปดาห์ (10 เดือน) 48 สัปดาห์ (12 เดือน)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 160.50 160.50 160.50
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 374.50 374.50 374.50
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 7,864.50 10,486.00 13,107.50
ค่าตรวจสุขภาพที่สิงคโปร์ 60.00 60.00 60.00
ค่าบัตรนักเรียน (Student Card) 90.00 90.00 90.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 8,549.50 11,171.00 13,792.50
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 196,638.50 256,933.00 317,227.50

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ (ระยะสั้น 4 สัปดาห์)
 1. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านทาง Online + พร้อมส่งเอกสารการสมัครเรียน เช่น สำเนา Passport, รูปถ่าย เป็นต้น
 2. ดำเนินเรื่องการสมัครเรียน
 3. รับเอกสารตอบรับจากสถาบัน ในเอกสารตอบรับ จะระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ เช่น ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียน
 4. ชำระค่าเรียน
 5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินให้หลังจากที่ได้รับค่าเรียนแล้ว
 6. เตรียมตัวเดินทาง
ขั้นตอนการไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ (ระยะยาวมากกว่า 4 สัปดาห์)
 1. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านทาง Online + พร้อมส่งเอกสารการสมัคร เช่น สำเนา Passport, รูปถ่าย, Bank statement, Transcript เป็นต้น
 2. ดำเนินเรื่องการสมัครเรียน และชำระค่าดำเนินการขอวีซ่าให้กับสถาบันที่เรียน
 3. รับเอกสารตอบรับจากสถาบัน ในเอกสารตอบรับ จะระบุค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระ เช่น ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ของโรงเรียน
 4. รอผลวีซ่า (ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์ ผลวีซ่าจะออกช้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้ยื่นขอวีซ่าในช่วงเวลานั้น ๆ ว่าน้อยหรือมาก)
 5. หลังจากวีซ่าผ่านแล้ว ชำระค่าเรียน
 6. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินให้หลังจากที่ได้รับค่าเรียนแล้ว
 7. เตรียมตัวเดินทาง

* ถ้าต้องการให้ทางโรงเรียนจัดหาที่พักให้ ควรทำเรื่องสมัครล่วงหน้า 2 – 3 เดือน ถ้าจัดหาที่พักเองใช้ระยะเวลาในการสมัครล่วงหน้า 2 – 3 สัปดาห์ครับ

Foundation

เป็นหลักสูตร ปูพื้นฐานของนักเรียนที่ยื่นผลการเรียนในระดับมัธยม 4 และ 5 โดยจะปรับพื้นฐานทักษะ เฉพาะด้านก่อนเข้าเรียน Diploma / Advanced Diploma ใช้ระยะเวลาเรียน 6 เดือนสาขาวิชาที่เปิดสอนมี ดังนี้

 • Business
 • Accounting and Finance
 • Hospitality
 • Logistic
 • Law
หลักสูตรวิชาชีพ (Diploma / Advanced Diploma Programs)

หลักสูตรนี้จะเป็นพื้นฐานก่อนจะไปเริ่มเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาการเรียน 8 เดือน

สาขาวิชาเปิดสอนดังนี้
 • Business
 • Accounting and Finance
 • Hospitality
 • Logistic
 • Law
หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelor’s degree Programs)

หลักสูตรปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 8 เดือน

สาขาวิชาเปิดสอนดังนี้
 • Business
 • Accounting and Finance
 • Hospitality
 • Logistic
 • Law
หลักสูตรปริญญาโท (Master’s degree Programs)

หลักสูตรปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 13 – 24 เดือนแล้วแต่คณะ และสาขาวิชา

สาขาวิชาเปิดสอนดังนี้
 • Business
 • Accounting and Finance
 • Logistic

กลับสู่หน้าแรก