HTMi Singapore

สถาบันการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

HTMi Singapore - logo

HTMi Singapore – หลายคนมีความใฝ่ฝันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เพราะเป็นการลงทุนให้กับอนาคตของตัวเองที่คุ้มค่ามาก และยังเป็นประสบการณ์การเดินทางที่มีค่า ซึ่งจะทำให้ได้เปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ที่ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน ประเทศสิงคโปร์นั้นให้ความสำคัญกับการศึกษามากและถือว่ามีชื่อเสียงในด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของทวีปเอเชียก็ว่าได้

บริษัทขอแนะนำสถาบันทางการศึกษาที่มีความโดดเด่นในเรื่องการโรงแรม ปัจจุบันอุตสาหกรรมการโรงแรมเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และมีความหลากหลายทางอาชีพมาก ตั้งแต่การจัดการการเงิน การตลาด การจัดการกิจกรรม การทัวร์ ร้านอาหาร จึงอยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ HTMi Singapore ที่เป็นสถาบันด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวกับผู้ที่มีความสนใจหรือวางแผนเตรียมตัวการเรียนด้านการโรงแรม

HTMi Singapore

สถาบันเอกชนด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่ติดอันดับที่ 17 ของโลก และติดอันดับ Top 10 ด้าน Employer Reputation ได้ขยายวิทยาเขตมาที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ต้องการเดินทางไกลไปถึงประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งการเรียนการสอนในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการก็คุณภาพสูงเทียบเท่ากับวิทยาเขตที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สถาบันให้ความสำคัญกับการศึกษาที่นอกเหนือไปจากตำราเรียน ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติงานจริง พร้อมกับห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝน สัมผัสและเรียนรู้งานการโรงแรมอย่างแท้จริง นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาด้านการโรงแรมอย่างลึกซึ้ง และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพการจัดการในด้านอุตสาหกรรมการบริการในระดับโลก

ปัจจุบัน HTMi มีพันธมิตรในอุตสาหกรรมการบริการ ได้แก่ Swisstouches Hotels & Resorts และยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายบริษัทชั้นนำและโรงแรมระหว่างประเทศทั่วโลก เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาเพื่อเข้าทำงานในระดับสากล

Website: htmi.sg

ทำไมถึงต้องเลือก HTMi ประเทศสิงคโปร์

 • สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมือง อยู่ใกล้กับ Orchard Road และสถานี Somerset (NS23) เดินทางสะดวก มีความปลอดภัยสูง
 • นักเรียนจะมีประสบการณ์ได้สัมผัส และคุ้นเคยกับการโรงแรมอย่างแท้จริงเพราะในชั้นเรียนมีการจำลองเหมือนโรงแรมจริง
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการฝึกฝนภาษาอย่างเต็มที่ เพราะทุกหลักสูตรจะเป็นการสอนด้วยภาษาอังกฤษ และมีนักศึกษาจากหลากหลายเชื้อชาติ โดยมีนักศึกษาทั่วโลกมากถึง 40 เชื้อชาติ เช่น อินเดีย เมียนมาร์ เวียดนาม และ สวีเดน เป็นต้น
 • ได้รับความรู้ที่นอกเหนือไปจากทฤษฎีตำราและการท่องจำ
 • มีทีมวิชาการที่มีประสบการณ์ในแต่ละสาขา
 • การเยี่ยมชมอุตสาหกรรมการโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการโรงแรม ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้งานการโรงแรมอย่างแท้จริง

สถานที่ตั้ง

 • 51 Cuppage Road, #03-06 Singapore 229469 อยู่ใกล้กับย่าน Orchard และอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Somerset (NS23)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • English Course
 • Foundation Course
 • Diploma
 • Advanced Diploma

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Certificate of English)

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ สามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สถาบันก่อนได้ หรือเรียนเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน ซึ่งคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ มี 3 ระดับ โดยแต่ละระดับ ใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์ ตลอดหลักสูตร 24 สัปดาห์ นักเรียนสามารถวางแผนก่อนได้ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงานกับบริษัทต่างชาติ หรือใช้ในการเรียนต่อในระดับวิชาชีพ หรืออุดมศึกษา โดยสถาบันจะวัดระดับพื้นฐานของนักเรียนก่อน เพื่อตรวจสอบว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในระดับไหน และจะต้องเรียนอีกกี่สัปดาห์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือลงเรียนครบทั้ง 3 ระดับ ก็ได้เช่นกัน โดย HTMi Singapore ออกใบประกาศนียบัตรหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนี้แล้ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของสถาบัน HTMi ประเทศสิงคโปร์ มี 3 ระดับ แบ่งออกเป็นดังนี้

Certificate of English (Beginner) สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาของหลักสูตร ระดับ Beginner

 • Use of Nouns
 • Determiners
 • Pronouns
 • Adjectives
 • Verbs

Certificate of English (Intermediate) สำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใช้ Grammar ให้ถูกต้องและมีคำศัพท์มากขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร ระดับ Intermediate

 • Tenses – Present tense, Future Tense, Past Tense
 • Modals
 • Adverbs
 • Prepositions
 • Connectors
 • Punctuation

Certificate of English (Advanced) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่ต้องการใช้ในการทำงาน หรือ เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เนื้อหาหลักสูตร ระดับ Advanced

 • Sentence Structure
 • Questions and Answers
 • Cohesion in Texts
 • Personal Recounts
 • Narratives
 • Explanations

รูปแบบการเรียนการสอน

 • เรียนในห้องเรียน (ห้องละไม่เกิน 15 คน)
 • เรียน วันจันทร์ – วันศุกร์ (วันละ 5 ชั่วโมง)
 • ระยะเวลาเรียน 2 เดือน ต่อ 1 ระดับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุ 16 ปี ขึ้นไป
 • จบระดับมัธยมศึกษาอย่างน้อยชั้นมัธยมปีที่ 4 หรือ จบ GCSE O Level

ค่าใช้จ่ายในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ HTMi Singapore ปี 2020

HTMi Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) 2 เดือน (8 สัปดาห์) 4 เดือน (16 สัปดาห์) 6 เดือน (24 สัปดาห์)
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 500.00 500.00 500.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1,605.00 3,201.00 4,815.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าประเมินผลการสอบ และอื่น ๆ 1,070.00 2,140.00 3,210.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 3,175.00 5,850.00 8,525.00
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน
(BTH23/SGD)
73,025.00 134,550.00 196,075.00

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง รวมทั้งขาไป-ขากลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน ฟรี

Foundation Course in International Hotel and Tourism Management – ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

หลักสูตรที่เตรียมตัวสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานด้านวิชาการไม่มากนักที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในด้านการบริการ หรือการท่องเที่ยว เนื้อหาการเรียนครอบคลุม ในด้านการบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยว รวมไปถึงแนวคิดด้านการคำนวณ ทักษะทางด้านไอที และการสื่อสาร

รายวิชาของหลักสูตร

 • Fundamentals of Hospitality Operations (พื้นฐานของการดำเนินงานการบริการ)
 • Intercultural Communication (การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม)
 • Introduction to Hospitality and Tourism (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริการและการท่องเที่ยว)
 • Numeracy for the Hospitality Industry (การคำนวณสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ)
 • Research and Study Skills (ทักษะการวิจัยและการเรียนรู้)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 16 ปี ขึ้นไป
 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 หรือ สอบผ่านอย่างน้อย 1 วิชา ในหลักสูตร GCSE O Level หรือ วุฒิการศึกษาที่สูงกว่า
 • IELTS Score 5.0 หรือสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ HTMi Singapore ผ่าน
Diploma in International Hotel and Tourism Management – ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

สำหรับผู้ที่เรียนจบมัธยมปลายที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านการตลาด อาหารและเครื่องดื่ม ไอที แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกจัดห้องพัก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ และใบประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ

รายวิชาของหลักสูตร

 • Academic and Business (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและธุรกิจ)
 • Food and Beverage Control (การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม)
 • Gastronomy Food Services (บริการอาหาร Gastronomy)
 • Introduction to Research Methods (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย)
 • IT in Hospitality and Hospitally (ไอทีสำหรับการบริการและการท่องเที่ยว)
 • Marketing for Tourism and Hospitality (การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ)
 • Rooms Division Operations (การจัดห้องพัก)
 • Wine and Beverage Studies (การศึกษาไวน์และเครื่องดื่ม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 17 ปี ขึ้นไป
 • จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สอบผ่านอย่างน้อย 2 วิชา ในหลักสูตร GCSE A Level หรือ จบหลักสูตร Foundation จาก HTMi Singapore (สำหรับคุณสมบัติอื่น ๆ จากต่างประเทศจะพิจารณาเป็นกรณีไป)
 • IELTS Score 5.5 หรือสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ HTMi Singapore ผ่าน
Advanced Diploma in International Hotel and Tourism Management – ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

หลักสูตร Advanced Diploma สำหรับพัฒนานักเรียนตั้งแต่ระดับ Diploma ไปจนถึงระดับการศึกษาที่สูงเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าและเตรียมพร้อมเพื่อการฝึกอบรมเชิงลึกยิ่งขึ้น

รายวิชาของหลักสูตร

 • Advanced Research Methods (กระบวนการวิจัยขั้นสูง)
 • Destination and Tourism Management (การจัดการจุดหมายปลายทางและการท่องเที่ยว)
 • Finance for the Hospitality Industry (การเงินสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ)
 • Food and Beverage Management (การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม)
 • Hotel and Resort Management (การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท)
 • Managing Room Division (การจัดการห้องพัก)
 • Operations Management (การจัดการการดำเนินงาน)
 • Organisational Behaviour (พฤติกรรมองค์กร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 • อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • จบหลักสูตร Diploma ด้าน International Hotel and Tourism management หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการท่องเที่ยว (วุฒิการศึกษาที่เทียบเท่า หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การบริการ หรือการจัดการการท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นกรณีไป)
 • IELTS Score 6.0

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนอนุปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่จบ ม.4 และ ม.5 ที่ HTMi Singapore

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Foundation จนจบ ป.ตรี ที่ HTMi Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 5.0 ไม่มีผลสอบ IELTS 5.0
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 500.00 500.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (2 เดือน) 1,605.00
ค่าเรียนหลักสูตร Foundation 4,815.00 4,815.00
ค่าเรียนหลักสูตร Higher Diploma 9,951.00 9,951.00
ค่าเรียนหลักสูตร Advanced Diploma 9,951.00 9,951.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าประเมินผลการสอบ และอื่น ๆ 3,210.00 4,280.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 28,427.00 31,102.00
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 653,821.00 715,346.00

 

ตารางค่าใช้จ่ายในการ เรียนอนุปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่จบ ม.6 ที่ HTMi Singapore

ตัวอย่าง ค่าเรียนหลักสูตร Foundation จนจบ ป.ตรี ที่ HTMi Singapore
ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน SGD) มีผลสอบ IELTS 5.5 ไม่มีผลสอบ IELTS 5.5
ค่าสมัครเรียน + ค่าทำวีซ่า 500.00 500.00
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (2 เดือน) 1,605.00
ค่าเรียนหลักสูตร Higher Diploma 9,951.00 9,951.00
ค่าเรียนหลักสูตร Advanced Diploma 9,951.00 9,951.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าประเมินผลการสอบ และอื่น ๆ 3,210.00 4,280.00
ยอดรวมเป็นเงินสกุล SGD 23,612.00 26,287.00
ยอดรวมเงิน บาท ในส่วนของเรื่องเรียน และที่พัก (BTH23/SGD) 543,076.00 604,601.00

* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง รวมทั้งขาไป-ขากลับ ราคาประมาณ 6,000 – 10,000 บาท
* ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน ฟรี